سامانه نوبت دهي بيمارستان بوعلی ساری
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها
 

سيستم رزرو نوبت

پارامترهاي دريافت نوبت از بيمارستان


1397/07/29               شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com