سامانه نوبت دهی درمانگاه ها و کلینیک های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

با عنایت به لزوم پیشگیری و تاکید دولت محترم مبنی بر رعایت نکات بهداشت حفاظت فردی از جمله ماسک ، دستکش و ..از حضور بدون وسایل محافظ در مکان های درمانی دانشگاه جدا خودداری فرمایید