-به چه میزان کاربری وب سایت نوبت دهی رضایت داشتید؟
-از روال دریافت نوبت رضایت داشتید؟
-آیا به آسانی در مرکز پذیرش نمودید؟