مراجعه کننده محترم با وارد کردن کدملی یا شماره ارجاع می توانید از نوبت های ثبت شده خود اطلاع پیدا کنید و نسبت به پرداخت آنها اقدام کنید .