مراجعه کننده محترم با وارد کردن کدملی ، می توانید از نوبت های ثبت شده خود اطلاع پیدا کنید.